Insta 800

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har INSTA 800 beteckningen SS 62 78 01.

INSTA 800 definierar ett antal olika begrepp och normer för kvalitetsuppföljning inom städning. Målet med standarden är att ge både kund och leverantör en gemensam referensram som kan användas för att: skriva specifikationer och anbudsförfrågningar, avtala om städtjänsters omfattning samt avgöra om en levererad städtjänst uppfyller satta krav.

Standarden är användbar för alla typer av städning, oavsett typ av lokal, städmetod eller hur ofta städningen genomförs. Centrala begrepp i standarden är objektgrupper, kvalitetsnivåer och mätmetoder.

INSTA 800 definierar fyra typer av städning, vilka går under benämningen objektgrupper. Dessa fyra är; golv, väggar, tak och inventarier. För varje typ av objektgrupp i en lokal, eller del av en lokal, kan en viss kvalitetsnivå anges.

En kvalitetsnivå beskriver gränser för mängden orenheter som är tillåtna på en viss yta efter slutförd städning, uppdelade i lätt- respektive svårtillgängliga ytor. Kvalitetsnivåerna i INSTA 800 går från ett, för lokaler där det inte ställs några större krav på renhet, till fem vilket innebär lokaler med högt ställda krav på visuell renhet. I standarden beskrivs även ett antal mätmetoder för att kontrollera antal orenheter efter avslutad städning, såsom damm på ytor, glans och friktion.

Att ta fram ett korrekt upphandlingsunderlag byggt på INSTA 800 kräver att upphandlaren har ingående kunskap om standarden. Många städbolag med INSTA 800 kompetens kan dock hjälpa dig som köpare att ta fram korrekta specifikationer för städningens genomförande och uppföljning enligt standarden. Ett annat alternativ kan vara att kontakta en städupphandlingskonsult för att ta fram ett korrekt upphandlingsunderlag enligt INSTA 800.